logotyp vit - finansgrabbarna

99 begrepp om aktier på börsen

Sammanfattning

Här kommer en lista med 99 begrepp som kan vara bra att kunna om du vill lära dig mer om aktier.

 1. Aktie-/fonddepå – Ett vanligt bankkonto med skillnaden att du på din depå har värdepapper, som till exempel aktier och fonder. Denna kontotyp är inte att rekommendera då det är 30% vinstskatt. Läs mer om kontotyper.
 2. Aktiemäklare – Är en person som arbetar med att köpa och sälja aktier och andra värdepapper på uppdrag av investerare.
 3. A-Aktie – Skillnaden mellan en A-aktie och en B-aktie handlar om rösträtten i bolaget. En A-aktie ger 1 röst medan en B-aktie ger 1/10-dels röst vilket innebär att du behöver 10 B-aktier för att ha samma inflytande i ett bolag som 1 A-aktie. Oftast rekommenderar vi B-Aktier.
 4. Analytiker – Som analytiker är ditt jobb att förutse hur en aktie kommer gå under kommande kvartal. Analytiker sätter olika estimat och utifrån detta får marknaden en bild om rapporten var över eller under förväntan.
 5. Avkastning – Avkastningen är den del pengar du tjänat på en investering. 
 6. ATH – All Time High, om det skrivs om ATH betyder det att en aktie/fond nått sin högst nivå någonsin (kursmässigt).
 7. Aktieskolan – En plattform där man kan lära sig mer om aktier.
 8. Börsvärde – Ett företags börsvärde är det totala värdet på alla utestående aktier som finns på marknaden. Ibland kallar man det för ”market cap”.
 9. Balansomslutningen – Visar summan av respektive sida i balansräkningen. En balansräkning delas upp i två sidor med tillgångar på ena sidan och skulder på den andra sidan. Sidorna i balansräkningen benämns därför ofta som tillgångssidan respektive skuldsidan, där eget kapital följaktligen ingår på skuldsidan.
 10. Belåning – Belåning innebär att man tar ett lån för att finansiera t.ex. uppköp av andra bolag. Du kan även använda belåning i din egen portfölj för att få en hävstång på ditt sparande.
 11. Björnmarknad –  En nedgång på 20 procent från dess högsta nivå utsträckt över en period av minst två månader räknas som en björnmarknad.
 12. Börspsykologi – Psykologi kopplat till investeringar. Vi låter Christofer Anderson berätta mer. 
 13. Börskrasch – En börskrasch är när priserna på aktiemarknaden plötsligt, hastigt och oväntat sjunker kraftigt. 
 14. Courtage – En avgift som du betalar vid varje aktieköp/-sälj.
 15. CAGR – Är detsamma som Compound Annual Growth Rate på engelska. CAGR är alltså en förkortning av detta. CAGR är detsamma som den genomsnittliga årliga tillväxttakten. Man brukar använda CAGR som ett mått på avkastning på en investering.
 16. Direktavkastning Utdelning per aktie / aktiekurs.
 17. Delårsrapport – Varje kvartal (4 gånger om året) kommer alla börsnoterade bolag med en rapport på hur det gått under kvartalet.
 18. Daytrading – Daytraders köper och säljer flera tillgångar inom loppet av en dag, eller till och med flera gånger under samma dag, för att utnyttja små marknadsrörelser (detta är ingenting vi rekommenderar).
 19. Discounted cash flow analysis – Anders Borg använde det ofta vid aktieköp, läs mer
 20. Driftnetto – Hyresintäkter minus alla kostnader (inkl uppvärmning, drift, underhåll, administration, skatter, etc). Genom att återvinna redan tillförd energi så följer ett förbättrat driftnetto och ett fördelaktigare kassaflöde.
 21. EBITDA ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar.
 22. EBIT – ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor och skatter.
 23. EBITA – Resultat efter avskrivningar men före avdrag för nedskrivning av goodwill.
 24. Fundamental analys – En analysmetod för att analysera bolag på lång sikt. Här använder man sig av nyckeltal, kultur etc. för att se om ett bolag är köpvärt.
 25. FAANG bolagen – Bolagen som leder världens utveckling, Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google.
 26. Goldilock Economy När marknaden varken går upp eller ner. Inflationen är låg och det är därför en marknadsvänlig penningpolitik.  
 27. Goodwill – Goodwill är en immateriell tillgång i företagets balansräkning som kan bestå av varumärken, kundregister eller ett företags rykte.
 28. Hausse – Någonting på börsen som stiger väldigt kraftigt i värde. 
 29. Hyresintäkter – Hur mycket ett bolag tjänat på att hyra ut deras fastigheter. Ett bra nyckeltal vid analys av fastighetsbolag.
 30. Huvudägare – De största ägarna av ett börsnoterat bolag.
 31. Hävstång – Man kan säga att du får en multiplicerings effekt på ditt sparande. Du kan t.ex. handla med 10x Hävstång vilket betyder att om aktien går upp 10% går dina pengar upp 100% och tvärt om. Detta medför hög risk!
 32. Hedging Försöka eliminera risker genom att göra fler affärer som tar ut varandra vid förlust genom exempleivs terminaffärer.
 33. Investmentbolag – Ett bolag med affärsidé att investera i andra bolag.
 34. Insiderhandel – När personer som sitter i ledande positioner på ett bolag handlar aktier i det egna bolaget.
 35. IPO – Börsintroduktion, när ett nytt bolag kommer till börsen brukar man kalla det för IPO.
 36. Investeringssparkonto – Den vanligaste kontotypen att använda när man investerar i aktier/fonder. Läs mer här.
 37. JEK – Justerat eget kapital.
 38. Kursmått P/E – Aktiekurs / vinst per aktie = hur mycket betalar jag för vinsten, ändras ofta varje år då aktiekurs och vinst varierar, man kan inte plocka ut aktievinster, då får man sälja aktien.
 39. Kassaflöde – Flödet av pengar i ett bolag. Alltså företags inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod.
 40. Källskatt – Källskatt är den skatt som en arbetsgivare betalar i preliminärskatt för den anställde baserat på dennes bruttolön, eller den skatt som dras vid källan till en inkomst.
 41. Kapitalförsäkring – En kontotyp som kan vara bra om du handlar utländska aktier.
 42. L Kurva – Ner, och lång tid på låg nivå = depression.
 43. Marginal –  Är skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris. Alltså hur mycket vinst ett bolag gör på varje produkt/tjänst de säljer. Brukar ligga runt 10-20% men kan vara högre och lägre.
 44. Köpkurs – Vad aktien står i för pris när du köper den.
 45. Konsolidera – När du konsoliderar slår du samman två eller flera bolag för att göra de till en enhet. 
 46. Mr.Market – Brukar vi kalla börsen för.
 47. MA200 – Ett glidande medelvärde där man tar ett snitt på de senaste 200 dagarna. Läs mer här. 
 48. Nettoomsättning – Omsättning efter skatt och räntor.
 49. NAV – Fondförmögenhet / Antal fondandelar = NAV-kurs
 50. Nyemission – När ett bolag tar in nytt kapital. Detta är oftast ett dåligt tecken.
 51. Nyckeltal – Finansiella tal som används vid fundamental analys.
 52. Omsättningstillväxt – Hur mycket omsättningen i ett bolag växer från ett kvartal/år till ett annat.
 53. OMXs30 – Ett index över de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.
 54. P/S Pris mer aktie/ omsättning per aktie (mer relevant i företag som inte gör vinst) annars använd P/E.
 55. P/B Pris per aktie/ eget kapital per aktie (värde under 1= betalar mindre per aktie för det egna kapitalet) Teoretiskt är ett lågt tal billigt men förväntningar kan påverka talet. Kan också heta.
 56. P/EK = pris per aktie / eget kapital per aktie.
 57. PEG – Som P/E talet fast du även lägger in tillväxt i formeln.
 58. Rörelseresultat – Ett mått på ett företags vinst före skatt och räntor = differensen mellan rörelseintäkter och rörelsekostnader.
 59. PM – Betyder pressmeddelande. Börsbolag skickar ut detta vid större händelser.
 60. Rörelsemarginal – Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar/nettoomsättning.
 61. Räntetäckningsgrad – Ett mått på företagets förmåga att betala ränta på sina utestående skulder. Formel: (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / finansiella kostnader.
 62. Riktkurs – En spekulation från analytiker som ger en riktkurs på vart de tror att en akties kurs kommer att stå i inom en snar framtid.
 63. Realränta – Den ränta som erhålls om inflationen räknas bort från den nominella räntan.
 64. Recession Ett tillstånd av kraftig lågkonjunktur då ett lands ekonomi avmattats.
 65. RSI – Relative Strength Index och är den populäraste indikatorn inom teknisk analys. Du kan använda RSI för att få köpsignaler eller säljsignaler.
 66. Ränta på ränta – Betyder att ditt sparande kan öka i värde både av ränta på kapitalet och av ränta på tidigare utbetald ränta. Enligt Albert Einstein är detta det 8:e underverket på jorden. 
 67. Soliditet Är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån, också kallat främmande kapital.
 68. Sparkonto – En kontotyp där du kan ha dina pengar liggande. Finns både med och utan ränta. Läs mer  om sparkonton här.
 69. Sharpekvot – Ett mått för att mäta hur mycket risk du tagit i relation till din avkastning.
 70. Sentimentengelskt ord för stämning, förväntan typ. Finns olika sentiment för att känna in stämningen på marknaden som VIX Sverige.
 71. Split – En sänkning av det nominella värdet per aktie. T.ex. om en aktie står i 100 kr och den för en 2:1 split kommer en aktie att kosta 50 kr framöver.
 72. Substansvärde – Investmentbolags framgång drivs av hur aktierna i deras portfölj presterar vilket gör att värderingen av ett investmentbolag görs utifrån hur mycket det kostar att köpa en aktie i investmentbolaget vs att köpa aktierna som investmentbolaget investerar i.
 73. Substansrabatt – Aktiekursen är lägre än vad en aktie i bolaget är värt (du kan köpa till en rabatt).
 74. Substanspremie – Aktiekursen är högre än vad en aktie i bolaget är värt (du kan köpa till en premie).
 75. Spread – Skillnad mellan köp- och säljkurs, spreaden blir en indirekt transaktionskostnad. Högt omsatta aktier = liten spread normalt sätt. Lågt omsatta aktier = hög spread. Försök minska spreaden.
 76. Teknisk analys – Handlar aktier baserat på olika mönster. Tar inte hänsyn till utestående faktorer så som makro, räntor etc.
 77. Ten-Bagger – Ett begrepp som är myntat av Peter Lynch. En Ten-Bagger betyder att du lyckas med en uppgång på över 1000% i ett enskilt innehav.
 78. Tjurmarknad – När börsen är i en uppåtgående trend.
 79. Time in market – Tiden i marknaden, med detta manas att det viktigaste för att få så hög avkastning som möjligt är att för det mesta vara fullinvesterad. 
 80. Utdelningsmått Direktavkastning= aktieutdelning per aktie/ aktuell aktiekurs (utdelningstillväxt= aktieutdelning per aktie/ Vinst per aktie, är utdelningen hållbar).
 81. Utdelningspolicy – hur styrelsen ser på utdelning.
 82. U KurvaNer, håller sig på den nivån en tid, sen upp.
 83. Underperform – Att inte slå sit index.
 84. Utdelningsjägare – En person som jagar aktier med hög utdelning.
 85. Uppköp – När ett annat bolag lägger ett bud på ett annat bolag. 
 86. Unga Aktiesparare – En ideell organisation där unga personer som är intresserade av aktier håller till. Läs mer om Unga Aktiesparare här.
 87. Uthyrningsgrad – Hyresintäkter i förhållande till hyresvärde. Räknas ofta i %, alltså hur många % ett fastighetsbolag har hyrt ut av total värdet.
 88. Vinstmått Nettovinst / eget kapital (intressant att se hur företaget presterar i förhållande till omgivningen) Viktigt att tänka på att vinsten kan bli “doppad” om vinsten har skapats tack vare nya skulder.
 89. Vinsttillväxt – Hur mycket ett bolags vinst växter från ett år eller kvartal till ett annat.
 90. Värdepapper – Ett bevis på att du äger någonting. Det kan t.ex. vara aktier, fonder, räntepapper etc.
 91. V Kurva – Ner, sen rätt upp. En term som används för att förklara hur börsen rör sig efter en börsnedgång.
 92. Volym – Antal aktier som bytt ägare under en handelsdag.
 93. VIX market volatility index, följer optionerna från Chicago Board Options exchange. Optionerna följer S&P 500, om marknaden förväntas vara volatil / gå ner innan öppning vill fler köpa optionerna och då stiger indexet (hedga sig med hjälp av optionerna). Kan användas som indikator för hur oroliga investerare är för framtiden.
 94. Yield on cost nyckeltal som kan användas för att mäta hur stor din utdelning i nuläget blir i förhållande till inköpskursen av aktien. FormelUtdelning / medelinköpskursen = yield on cost. Krävs att man vet inköpskursen på aktier och antalet samt utdelningen i kr.
 95. Årsrapport – Varje år kommer varje börsnoterat bolag med en årsrapport som visar hur det gått för bolaget under de senaste fyra kvartalen.
 96. Årets resultat – Skillnaden mellan intäkter och kostnader är resultatet och kallas för årets resultat.
 97. Återköp – Företag får en möjlighet att minska antalet utestående aktier genom att återköpa en del av dessa från de aktieägare som är villiga att sälja.
 98. Överlevnadsbias – Innebär att man drar felaktiga slutsatser baserat på att ett fåtal personer tar sig förbi ett hinder eller överlever utan att tänka på alla personer som inte gjorde det. Läs mer här.
 99. Överskottsgrad – Motsvarar hur stor del av hyresintäkterna som återstår efter avdrag för fastighetskostnader.
Viktor Ritsvall

Viktor Ritsvall

Detta inlägg är gjort av Viktor Ritsvall som är en av grundarna bakom Finansgrabbarna. Hans styrka är ögat för design och är han som byggt hemsidan.

DELA?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tjänster vi använder*
Kategorier